Floraservis

SENCOR LIQUID

Výrobca: Bayer CropSciences, Nemecko
Kategória: Selektívne herbicídy
Balenie: 10 ml, 100 ml

Selektívny postrekový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie burín v porastoch zemiakov, rajčiakov a mrkvy.

Účinná látka: metribuzin 600 g/l

Pôsobenie  prípravku
Sencor Liquid je listový a pôdny herbicíd. V prípade, že buriny len klíčia, pôsobí výhradne prostredníctvom pôdy. Pri aplikácií na vzídené buriny pôsobí taktiež cez ich listovú plochu. Účinok na buriny trvá až 12 týždňov, podľa druhu pôdy, vlhkosti pôdy a teploty. Prípravok má široké spektrum účinnosti, spoľahlivo ničí väčšinu dvojklíčnolistových burín a taktiež niektoré jednoklíčnolistové buriny.

Spektrum  účinnosti
Citlivé  buriny:  bažanka ročná,  rumančekovité buriny, hluchavky, horčica roľná, nevädza poľná, kapsička  pastierska, konopica  napuchnutá, lobody, ľuľok čierny (len vo fáze klíčnych listov), mak vlčí, mrlík biely, mlieč roľný, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, horčiak obyčajný, stavikrv vtáčí, veroniky, reďkev ohnicová, fialka roľná, zemedym lekársky.
Menej citlivé buriny: ježatka kuria, moháre, proso,  psiarka roľná, lipnica ročná,  láskavce,  pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý a ľuľok čierny (1. pár pravých listov).
Nedostatočne sú ničené: lipkavec obyčajný a trváce hlboko koreniace buriny, napríklad pichliač roľný a pýr plazivý.


Odporúčania pre aplikáciu

Zemiaky
Flexibilita v termíne ošetrenia je jednou z najvýznamnejších výhod tohto prípravku.  Sencor Liquid je možné aplikovať pred vzchádzaním zemiakov, ale aj na vzídený porast. Túto možnosť oceňujú špecializované podniky na výrobu zemiakov, lebo často sa nepodarí ošetriť všetky plochy z dôvodu nepriaznivých podmienok pred vzchádzaním zemiakov.

Preemergentné ošetrenie zemiakov
Preemergentné ošetrenie patrí k základným a tiež k najrozšírenejším, lebo sa vykonáva po slepej preorávke, krátko pred vzchádzaním zemiakov, keď buriny začínajú vzchádzať alebo sú už čiastočne povzchádzané.
Na veľmi ľahkých pôdach a pri pestovaní skorých zemiakov je potrebné dodržať dávku  prípravku  Sencor Liquid  maximálne 7,5ml na 100m2. Spoľahlivosť herbicídneho účinku zvyšuje dobra príprava pôdy bez veľkých hrúd a zrážky po aplikácií.

Postemergentné ošetrenie zemiakov
Sencor Liquid je možne aplikovať aj po vzídení zemiakov, teda postemergentne.  Umožňuje to zasiahnuť proti burinám v prípadoch, keď z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok pestovatelia nestihli vykonať základné preemergentné ošetrenie. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o aplikáciu, keď buriny sú už vzídené, ocenia túto možnosť aj pestovatelia skorých zemiakov, lebo sa môžu rozhodnúť pre  ošetrenie podľa skutočného zaburinenia. Okrem  toho  aplikácia na vzídené buriny zvyšuje herbicídnu účinnosť v suchých rokoch, pretože Sencor Liquid je prijímaný aj prostredníctvom listov burín, a tým sa znižuje závislosť výsledku ošetrenia na zrážkach. Aj keď väčšinu u nás pestovaných odrôd zemiakov je možné ošetrovať aj postemergentne bez obmedzenia, niektoré môžu byť poškodené, a preto ich ošetrujeme zásadne pred vzchádzaním - preemergentne.
Postemergentné ošetrenie sa vykonáva po vzídení zemiakov maximálne do ich výšky 10-15 cm, pri rešpektovaní odrodovej citlivosti.

Delená aplikácia v zemiakoch
Prvá dávka 3 ml/100m2 sa aplikuje preemergentne v období, kedy na hrobčekoch začínajú vzchádzať prvé buriny. Po vzídení zemiakov najskôr 7 dní po prvej aplikácii nasleduje druhá aplikácia prípravku Sencor Liquid  2 ml/100m2 s ohľadom na výskyt burín a vlhkosť pôdy. V prípade výskytu pýru plazivého je veľmi vhodne použiť kombináciu Sencor Liquid 2 ml/100m2 + napr. prípravok Agil podľa dávkovania v návode na 100m2

Rajčiaky
V poľných rajčiakoch je možné Sencor Liquid aplikovať pred výsadbou v dávke 6 ml/100m2. Optimálna je aplikácia v období vzchádzania burín. Možná  je  taktiež  delená  aplikácia. Prvú  dávku 3,5 ml/100m2 aplikujte pred výsadbou v období vzchádzania  burín. Aplikáciu  druhej  dávky  3,5 ml/100m2 vykonajte najskôr 7 dní po výsadbe sadeníc, pri vzchádzaní ďalšej vlny burín.

Mrkva
V  poľných porastoch mrkvy je možné Sencor Liquid použiť vo fáze 5 - 6 pravých listov plodiny v dávke 5ml/100m2. V prípade delenej aplikácie sa aplikuje prvá dávka 2,5ml/100m2 v rastovej fáze 1 - 2 pravých listov mrkvy. Druhá dávka 2,5ml/100m2 sa aplikuje  minimálne  7  dní  po  prvej  s  ohľadom na výskyt burín v rastovej fáze 2 - 6 pravých listov mrkvy.

Rastové fázy plodín v období ošetrenia – aplikačné dávky:

ZEMIAKY

preemergentne (pred vzídením) – po poslednej preorávke naslepo (BBCH do 08), pred vzídením zemiakov v dávke 7,5-10ml/100m2, max. počet aplikácii dávky v uvedenom rozpätí 1x za vegetáciu. Vyššiu odporúčanú dávku je vhodné používať na ťažších pôdach a s vyšším obsahom humusu

delená aplikácia
T1 aplikácia – prípravok aplikujte krátko pred vzídením zemiakov, po predchádzajúcej preorávke a definitívnom vytvorení brázd v dávke 3ml/100m2
T2 aplikácia – prípravok aplikujte v intervale 7 dní, proti jednoročným trávam vo fáze 1-3 listov a proti dvojklíčnolistovým burinám vo fáze 2-4 listov, pri výške zemiakov do 15cm v dávke 2ml/100m2

RAJČIAK – VÝSADBA

preemergentne – aplikácia pred výsadbou priesad v dávke 6ml/100m2, max. počet aplikácii 1x za vegetáciu

delená aplikácia
T1 aplikácia – preemergentne pred výsadbou priesad v dávke 3,5ml/100m2
T2 aplikácia – minimálne 7 dní po výsadbe na dobre zakorenené priesady, dávke 3,5ml/100m2.

MRKVA

jednorázové ošetrenie – v rastovej fáze mrkvy 5-6 listov (BBCH 15-16) v dávke 5ml/100m2. Max. počet aplikácii 1x za vegetáciu.

delená aplikácia
T1 aplikácia – v rastovej fáze mrkvy 1-2 pravých listov (BBCH 11-12) v dávke 2,5ml/100m2
T2 aplikácia – v rastovej fáze mrkvy 2-6 pravých listov (BBCH 12-16) v dávke 2,5ml/100m2, v intervale min. 7 dní

Vyšší herbicídny účinok je možné dosiahnuť použitím metódy delených dávok.
Herbicídny účinok v prípade ježatky kurej záleží od rastovej fázy buriny a stupňa vlhkosti.

Všeobecné odporúčanie pre aplikáciu Herbicídny film na povrchu pôdy by nemal byť porušený spracovaním pôdy, prudkými zrážkami alebo veternou eróziou. Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná vlhkosť pôdy a kvalitná príprava pôdy. Pred výsevom  následných  plodín  je  potrebné  vykonať mechanické spracovanie pôdy do hĺbky minimálne 15 cm čo najskôr po zbere. Po zbere skorých zemiakov ošetrených herbicídom Sencor Liquid je možné vysievať hrach alebo mrkvu. Na jeseň je možná sejba ozimných obilnín a na jar je možné pestovať plodiny bez obmedzenia.

Maximálny počet aplikácií pri jednorazovej aplikácii: 1 x počas vegetácie.

Maximálny počet aplikácií pri delenej aplikácii: 2 x počas vegetácie.

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti  2.  ochranného pásma zdrojov  podzemných a povrchových vôd. Ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Odporúčania pre používateľov veľkospotrebiteľských balení resp. odporúčania spoločnosti BAYER nájdete v prílohe.

Príloha karty prípravku:

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 2-3L vody / na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Buriny 7,5 - 10 ml 42 jednorázová aplikácia pred vzídením zemiakov po poslednej preorávke naslepo, vyššiu dávku použiť pri ťažších pôdach
zemiaky Buriny 5 ml 42 jednorázová aplikácia po vzídení zemiakov pri výške zemiakov 13-15cm
zemiaky Buriny 3 ml 42 delená aplikácia, dávka pre prvú aplikáciu pred vzídením zemiakov po poslednej preorávke naslepo
zemiaky Buriny 2 ml 42 delená aplikácia, dávka pre druhú aplikáciu po vzídení do výšky zemiakov 15cm
rajčiak - výsadby Buriny 6 ml AT jednorázová aplikácia pred výsadbou
rajčiak - výsadby Buriny 3,5 ml AT delená aplikácia, dávka pre prvú aplikáciu pred výsadbou
rajčiak - výsadby Buriny 3,5 ml AT delená aplikácia, dávka pre druhú aplikáciu po výsadbe, aplikujte najskôr za 7 dní po zasadení sadeníc
mrkva Buriny 5 ml 60 jednorázová aplikácia po vzídení, vo fáze mrkvy 5-6 pravých listov
mrkva Buriny 2,5 ml 60 delená aplikácia, dávka pre prvú aplikáciu po vzídení vo fáze mrkvy 1-2 pravých listov
mrkva Buriny 2,5 ml 60 delená aplikácia, dávka pre druhú aplikáciu po vzídení vo fáze mrkvy 2-6 pravých listov

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V AUGUSTE

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE