Floraservis

Pre obchodných partnerov

Príhlaste sa ešte dnes do sekcie Vstup pre distribútorov (v hlavičke stránky na pravo hore) a získate množstvo užitočných informácii ako sú napr. oznámenia, akcie, zmeny cien, dodacie podmienky .... atď. a taktiež dokumenty potrebné pre prevádzkovanie Vašej predajne ako sú vzory na vypracovanie Prevádzkového poriadku a Posúdenia rizika pre prácu s chemickými faktormi, informácie ohľdom osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín.

Zaroveň máte možnosť využívať náš nový veľkoobchodný objednávkový systém (VOS).

VOS sme vytvorili pre jednoduchší a prehľadnejší spôsob zasielania objednávok do nášho veľkoobchodu.
Využívaním VOS si zjednodušíte a zefektívnite prácu ktorú venujete vystavovaniu objednávok.
Získate okamžitý prehľad o Vašich nákupných cenách, celkovej sume vystavenej objednávky, váhe objednaného tovaru a o cene ďalších služieb ktoré môžete využiť pre doručenie Vami objednaného tovaru.
Zároveň máte k dispozícii archív - prehľad o vystavených objednávkach, môžete spätne vyhľadávať, uložiť alebo vytlačiť Vami vystavené objednávky. Vystavené objednávky Vám systém automaticky zasiela na Vami zadaný email alebo viac emailov.
Po vystavení objednávky cez VOS obdržíte potvrdenie o jej odoslaní a následne o jej prijatí našim veľkoobchodom, čím získavate istotu, že Vaša objednávka prišla tam kde ste ju poslali (na rozdiel od faxového spôsobu zasielania).

Do veľkoobchodného objednávkového systému mate prístup cez sekciu „Vstup pre distribútorov“ v ktorej sa zaregistrujete a zadáte Vaše prístupové meno a heslo. Od tohto okamžiku môžete VOS využívať.
Zaregistrovaním sa na našej webovej stránke zároveň získavate najrýchlejšiu dostupnosť k aktuálnym oznámeniam a dokumentom vydávanými našou spoločnosťou (zmeny v cenách, ceny nových produktov, akcie, informácie o registrácii prípravkov a rôzne iné).

Veríme, že si náš nový objednávkový systém získa Vašu dôveru a stane sa nástrojom ktorý budete v plnej miere využívať. Samozrejme očakávame aj Vaše pripomienky a nápady ktoré Vám používanie VOS prinesie, aby sme ich mohli zapracovať do systému a tým ho pre Vás spraviť ešte komfortnejší.

Návod na používanie veľkoobchodného objednávkového systému VOS Floraservis 05_2012. Klikni pre otvorenie a stiahnutie

 

Ďalšie informácie, ponuky a oznámenia nájdete po prihlásení sa do velkoobchodného objednávkového systému VOS v časti "Oznámenia", "Dokumenty" alebo "Dodacie podmienky".

 

Prihlásiť sa, alebo registrovať do systému VOS sa môžete cez našu internetovú stránku floraservis.sk po kliknutí na "Vstup pre distribútorov", alebo na nižšie uvedený odkaz.
 

Vstup pre ditribútorov

 

INFORMÁCIA O ZÁKLADNÝCH POŽIADAVKÁCH LEGISLATÍVY PRE PREDAJ PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN PRE MALOSPOTREBITEĽA
(stav k január 2017)
 
Špecifické rozhodnutia štátnych orgánov potrebné pre predaj prípravkov na ochranu rastlín:
1) Osvedčenie pre prácu s toxickými látkami a zmesami (jedmi)
2) Posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi
3) Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi
4) Vydanie alebo zmenu rozhodnutia RUVZ o súhlase s uvedením priestorov do prevádzky
5) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre predaj prípravkov na ochranu rastlín
6) Podmienky predaja na prevádzke (predajni)

1) V prípade ,ak budete vo Vašej predajni  predávať produkty ,ktoré sú označené ( klasifikované) ako jedovaté ( toxické), musíte byť držiteľom osvedčenia pre prácu s jedmi. O podmienkach pre získanie osvedčenie pre prácu s jedmi sa informujte na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (absolvovanie školenia a skúšky alebo doloženie potvrdenej praxe). Spoločnosť Floraservis nemá v sortimente produkty označené ( klasifikované )ako jedovaté( toxické). Vzor žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti pre prácu s toxickými látkami a zmesami nájdete na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo sa priamo informujte na RUVZ.

2) Je potrebné vypracovať Posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie Prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi a tvorí prílohu k žiadosti o posúdenie Prevádzkové poriadku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

3) Po vypracovaní Posudku o riziku pre prácu s chemickými faktormi je nutné vypracovať dokument Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi. Vypracovaný Prevádzkový poriadok podáte na vydanie rozhodnutia o schválení na Váš Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Vzor žiadosti o vydanie súhlasu s Prevádzkovým poriadkom pre prácu s chemickými faktormi nájdete na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo sa priamo informujte na RUVZ.

4) V prípade ,ak otvárate novú prevádzku nezabudnite podať žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Ak máte vydané rozhodnutie o uvedení Vašich priestorov do prevádzky a jeho predmetom nie je predaj prípravkov na ochranu rastlín resp. predaj záhradkárskych potrieb, požiadajte o zmenu v ich prevádzkovaní poprípade sa informujte na Vašom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, či Vaše platné rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky je postačujúce aj pre túto činnosť.  Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie priestorov do prevádzky  nájdete na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo sa priamo informujte na RUVZ.

5) Na základe zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti, § 32, každý kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, vrátane maloobchodníkov a distribútorov, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie sa vydá tomu, kto úspešne absolvoval odborné vzdelávanie a vykonal testy odbornej spôsobilosti. Pri predaji nemusí byť prítomný zamestnanec s osvedčením o odbornej spôsobilosti, ak ide o podnikateľa, ktorý predáva prípravky len na neprofesionálne použitie. Avšak sa odporúča, aby osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti a absolvovala odborné vzdelávanie, zabezpečila preškolenie všetkých predajcov, ktorý sú zamestnancami daného subjektu, o školení je vhodné urobiť záznam s prezenčným zoznamom zúčastnených a ich podpisom. Kópie osvedčenia zodpovednej osoby a záznamov o preškolení pracovníkov mať k dispozícii na prevádzke predajni.  K získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné absolvovať školenie, ktoré organizuje Slovenská poľnohospodárska komora, alebo Agroinštitút v Nitre. Viac informácii o možnosti získať osvedčenie na ochranu rastlín získate u poverenej organizácii napr. Agroinštitút Nitra.

6) Prípravky na ochranu rastlín sa môžu predávať len prostredníctvom pultového predaja alebo prostredníctvom uzatvorených / uzamknutých skriniek. Prípravky na ochranu rastlín sa nesmú predávať samoobslužnou formou – nesmú byť voľne dostupné zákazníkom. Predajca je povinný poskytovať poradenstvo k predávaným prípravkom.

Uvedené požiadavky sú len vybrané  špecifické požiadavky týkajúce sa výhradne predaja prípravkov na ochranu rastlín.  Pri uvádzaní do prevádzky nových priestorov nezabudnite na ostatné požiadavky štátnych a okresných úradov ktoré vyplývajú z legislatívy Slovenskej republiky  (napr. požiarna ochrana, odpady, bozp  ........ atď.)

 

STANOVISKO MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
K PRAKTICKEJ APLIKÁCII § 32 ZÁKONA č. 405/2011 Z. z. - OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 405/2011 Z. z.“), predkladá k praktickej aplikácii § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. nasledovné stanovisko:

§32:
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba -  podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov, a distribútor, musia byť držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(5)Osoba uvádzajúca prípravky na ochranu rastlín na trh musí zabezpečiť, aby pri predaji bol vždy prítomný najmenej jeden zamestnanec s osvedčením o odbornej spôsobilosti. Každý distribútor a každá osoba s osvedčením o odbornej spôsobilosti je povinná pri predaji prípravkov na ochranu rastlín poskytnúť profesionálnemu používateľovi a neprofesionálnemu používateľovi informácie týkajúce sa rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie, týkajúce sa bezpečnostných pokynov na zvládnutie rizík podľa písmena a), o používaní prípravkov na ochranu rastlín, najmä o ich nebezpečnosti, expozícii,
správnom skladovaní, manipulácii s nimi, ich aplikovaní a bezpečnom zneškodňovaní.

(6)Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na distribútora predávajúceho len prípravky na neprofesionálne použitie, ak neponúka na predaj pesticídne prípravky, ktoré sú klasifikované ako jedovaté, veľmi jedovaté, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu.

K ods. 1
Držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti musí byť každý, kto prípravky na ochranu rastlín uvádza na trh, pričom uvádzaním na trh je na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. ES L 309, 24.11.2009) aj predaj alebo ponúkanie na predaj. Predaj prípravkov na ochranu rastlín je totiž podľa § 23 v nadväznosti na bod 42 prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (ďalej len „živnostenský zákon“) v znení zákona č. 136/2010 Z. z. viazanou živnosťou, na prevádzkovanie ktorej sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. Túto podmienku musí spĺňať buď samotný podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, alebo jeho zodpovedný zástupca, ktorého prostredníctvom podnikateľ túto živnosť prevádzkuje. Ak je podnikateľ prevádzkujúci uvedenú živnosť právnickou osobou, je vždy povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu s uvedenou odbornou spôsobilosťou. V praxi to znamená, že u každého podnikateľa, ktorého predmetnom podnikania je predaj prípravkov na ochranu rastlín, musí byť minimálne jedna osoba, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia.

K ods. 5 a 6
Pri predaji nemusí byť prítomný zamestnanec s osvedčením o odbornej spôsobilosti, ak ide o podnikateľa, ktorý predáva prípravky len na neprofesionálne použitie, čo v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. a § 14 vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín (ďalej len „vyhláška č. 485/2011 Z. z.), znamená, že neponúka na predaj prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú klasifikované ako jedovaté, veľmi jedovaté, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, resp. toxické, veľmi toxické, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórie 2 alebo kategórie 3. V každom prípade aj na osobu predávajúcu takéto prípravky na ochranu
rastlín sa vzťahujú podmienky prevádzkovania viazanej živnosti, vrátane odbornej spôsobilosti, ktorá sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa ods. 1, avšak pri samotnom predaji nemusí byť prítomný zamestnanec, ktorý je držiteľom uvedeného osvedčenia.

Prípravky pre maloobchodný predaj, t. j. prípravky pre neprofesionálnych používateľov, musia byť na daný účel posudzované a autorizované v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. nezávisle od objemu ich balenia. Vzťahuje sa na ne podmienka, uvedená v § 14 vyhlášky č. 485/2011 Z. z. Zoznam prípravkov pre neprofesionálnych používateľov je súčasťou zoznamu zverejňovaného podľa § 25 zákona č. 405/2011 Z. z.

Pojem „profesionálny používateľ‘ je definovaný v § 8 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. Profesionálny používateľ je každá osoba, ktorá používa pesticídy pri svojej profesionálnej činnosti, vrátane obsluhujúcich pracovníkov, technikov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v poľnohospodárstve aj v iných odvetviach;

Pojem „neprofesionálny používateľ‘ je definovaný v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 405/2011 Z. z. ako „fyzická osoba, ktorá neuvádza na trh rastliny alebo rastlinné produkty ňou ošetrené prípravkami na ochranu rastlín“.
Povinnosti profesionálneho používateľa sú uvedené v ustanoveniach §8 ods. 2, §30 ods. 8, §31 ods. 2, §32 ods. 1, 5, §35 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z.

Predaj prípravkov na ochranu rastlín v záhradkárskych potrebách a v rámci obchodných reťazcov ako sú Baumax, Hornbach, Tesco je predajom prípravkov pre neprofesionálnych používateľov (tieto prípravky musia byť uvedené v príslušnej kapitole zoznamu autorizovaných prípravkov alebo prípravkov povolených na paralelný obchod podľa § 25 zákona č. 405/2011 Z. z), čo však nevylučuje možnosť, že ich môže kúpiť aj profesionálny používateľ. Dotknutý podnikateľský subjekt, ktorý tieto prípravky predáva, musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie predaja prípravkov na ochranu rastlín
podľa § 32 ods. 1, resp. musí túto podmienku spĺňať sám alebo ju musí spĺňať ním ustanovený zodpovedný zástupca, avšak pri samotnom predaji tento podnikateľ nemusí zabezpečiť prítomnosť zamestnanca s osvedčením o odbornej spôsobilosti a poskytovanie informácií v zmysle § 32 ods. 5 druhej vety zákona č. 405/2011 Z. z.

 


Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre PREDAJCOV (informácie k januáru 2017)
Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Forma školenia: denná
Cieľ: Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
Rozsah: 8 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Program: Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania. Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia. Porovnávacie posudzovanie s cieľom usmerniť profesionálnych používateľov vybrať si v konkrétnej situácii pre daný problém so škodlivým organizmom z povolených prípravkov tie najvhodnejšie prípravky. Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín. Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov. Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu. Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.
Účastnícky poplatok: 73,00 Eur pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 75,00 Eur s DPH
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková, 037/7910 296, 0905835208, monika.rizekova@agroinstitut.sk

 

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre PREDAJCOV (informácie k januáru 2017)
Usporiadateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21 81107 Bratislava, sppk@sppk.sk
Obsah školenia: Všeobecné záväzné právne predpisy na úseku ochrany rastlín. Rozdelenie prípravkov na ochranu rastlín.  Používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane integrovanej ochrany. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov. Preprava a skladovanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov.  Zneškodňovanie zvyškov prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a prázdnych obalov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ochrana životného prostredia. Základy poskytovania prevej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami. Ilegálny dovoz a falšovanie
Kontakt: Mgr. Peter Lacina, klapka 47, tel.: 02/50217407, lacina@sppk.sk

 

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.