Floraservis

GLYFOGAN SUPER

Výrobca: ADAMA Agan Ltd., Izrael
Kategória: Totálne herbicídy
Balenie: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Systémový, neselektívny, totálny herbicíd určený na ničenie jednoročných a trvácich burín.

Výhody použitia
- nová vylepšená formulácia vyvinutá v Nemecku
- široká registrácia
- príjem výhradne zelenými časťami rastlín
- v pôde nezanecháva žiadne rezíduá
- výborný ekotoxikologický profil

Učinná látka: glyphosate 360 g/l (30,8% hm)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
GLYFOGAN SUPER je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny.
Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky zo semena vzídené buriny.
Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznakmi účinku sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie, zhnednutie zasiahnutých rastlín v priebehu 10-14 dní.
Príznaky účinku sa môžu za chladného a suchého počasia prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

Prípravok je povolené aplikovať iba v rámci súkromných záhrad a pozemkov!
Prípravok GLYFOGAN SUPER pre neprofesionálnych používateľov je zakázané aplikovať na verejných priestranstvách ako sú parky, ihriská, cintoríny, rekreačné plochy, v prostredí školských, zdravotníckych a podobných zariadení, v obytných zónach a na ďalších miestach využívaných verejnosťou.
Prípravok sa neodporúča aplikovať na chodníky, dvory, priľahlé oddychové zóny domov, kde môže prísť k zvýšenej a nechránenej expozícii osôb a najmä s ohľadom na deti.
 
POKYNY PRE APLIKÁCIU
Všeobecné pokyny k aplikácii
Aplikujte v čase, keď sa neočakáva dážď min. 6 hodín avšak najlepšie 24 hodín po aplikácii.
Nekultivujte pôdu pred aplikáciou prípravku.
Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období nasadzovania kvetných pupeňov, alebo po odkvitnutí keď sú rastliny v plnom raste.
Vyhnite sa aplikácii počas rastovej fázy predlžovanie stoniek, kedy je znížená citlivosť burín a vysoká pravdepodobnosť nedostatočného účinku postreku.
Neaplikujte na prirodzene starnúce buriny, alebo keď je ich rast retardovaný vplyvom sucha, vysokých teplôt, vrstvy prachu, záplav alebo mrazu. V opačnom prípade môže byť účinnosť prípravku nedostatočná.
Neaplikujte za veterného počasia. Ošetrované plodiny a vegetácia by mohli byť nezvratne poškodené.
Aplikácia vápna, hnojív, hnoja a prípravkov na ochranu rastlín je možná najskôr 5 dní po aplikácii prípravku GLYFOGAN SUPER.
Pôdu po aplikácii prípravku kultivujte až po prejavení príznakov účinku.
Nepoužívajte v skleníkoch a fóliovníkoch!

Jednoročné buriny
K dosiahnutiu dobrej účinnosti musia buriny v dobe aplikácie aktívne rásť. Trávovité buriny by mali mať dĺžku listov aspoň 5 cm, dvojklíčnolistové buriny by mali mať úplne vytvorené aspoň 2 pravé listy (výška 2 - 4 cm).

Trváce buriny
K dosiahnutiu dobrej účinnosti musia buriny v dobe aplikácie aktívne rásť. Trváce trávy musia mať v dobe aplikácie dostatočne vyvinutú listovú plochu.
Pýr plazivý je najcitlivejší vo fáze odnožovania, t.j. vo fáze 3 - 4 nových listov (t.j. výška 10-25 cm). Proti pupencu roľnému sa prípravok aplikuje po nasadení kvetných pupeňov, proti turancu kanadskému je najvýhodnejšie ošetrovať vo fáze prízemnej ružice.
Ostatné buriny majú dobu aplikácie stanovenú vývojovou fázou t.j. v plnom raste a ich výška má byť maximálne 15 - 20 cm.
Viacročné, hlboko koreniace buriny nesmú byť pri aplikácii zakryté inými rastlinami.
Na menších plochách je vhodné aplikovať prípravok mechanickým rozprašovačom.
Prípravok je možné použiť aj na tzv. bodovú aplikáciu, a to pomocou knôtového aplikátora alebo štetca, ktorým ho nanesiete na vegetačný vrchol buriny zriedený vodou v pomere 1:1.

Jadroviny (jabloň, hruška), kôstkoviny (čerešňa, višňa, slivky, broskyňa)
Dávka vody: 2 - 3 l/100 m2.
Maximálny počet aplikácií: 1x
Prípravok aplikujte pred výsadbou, alebo v už založených sadoch.
Použitie pred výsadbou: na ničenie trvácich burín aplikujte dávku 50 ml/100 m2.
Ovocné stromy môžu byť vysádzané po prejavení príznakov účinku
Použitie v založených sadoch: aplikujte na jeseň po zbere (po opadnutí listov) alebo na jar až do fázy myšieho uška u jadrovín a fázy bieleho púčika u kôstkovín.
Hornú hranicu uvedeného rozpätia dávky vody použite pri väčšej listovej ploche burín.
Nepoužívajte vo výsadbách ovocných stromov mladších ako 2 roky (výnimka sú broskyne - ošetrujte len výsadby staršie ako 5 rokov).

Pri ošetrení nesmú byť zasiahnuté listy ošetrovaných stromov!
Pri aplikácií používajte vhodné opatrenia na zmiernenie rizika (napr. použitie protiúletových trysiek, aplikácia s ochranným štítmi).
Nakoľko počas ošetrenia nedôjde k priamemu zasiahnutiu plodiny, stanovenie ochrannej doby sa nevyžaduje.

Záhrady – okolie pod kríkmi, stromami a okrasnými plotmi
Dávka vody: 2 - 3 l/100 m2
Maximálny počet aplikácií: 1x
Pri aplikácii použite ochranné kryty, aby ste zabránili zasiahnutiu zelených častí kríkov, stromov a okrasných drevín, prípadne použite bodovú aplikáciu.
Stromy a kríky môžu byť vysádzané 7 a viac dní po aplikácii.

Lúky a pasienky, dočasné trávne porasty (obnova TTP, likvidácia trávnych porastov)
Dávka vody: 2 - 3 l/100 m2
Maximálny počet aplikácií: 1x
Aplikujte buď pred pasením/kosením v júni - októbri, keď je výška porastu 30 - 60 cm, nie je hustý a ešte sa nevyskytujú zrelé semená, alebo pri obrastení po pasení/kosení.
Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 60 ml/100m2.
Aplikačnú dávku  prispôsobte veku a stavu porastu a druhovému spektru burín:
Dávka 30 ml/100m2 na 1 - 2 ročné porasty s jednoročnými burinami, dávka 40 ml/100m2 na 2 - 4 ročné porasty, dávka 50 ml/100m2 na 4 - 7 ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, dávka 60 ml/100m2 na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou.
Ošetrujte v čase nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú rastliny v aktívnom raste.
Viacročné hlboko koreniace buriny musia byť dostatočne zasiahnuté postrekovou tekutinou.
Použite aplikačnú dávku, ktorá bezpečne zničí aj najmenej citlivé trávy a buriny vyskytujúce sa v poraste.

Lúky a pasienky ošetrené prípravkom GLYFOGAN SUPER nesmú slúžiť na spásanie a kŕmenie hospodárskych zvierat.

Okrasné trávniky (likvidácia burín pred zložením nového trávnika)
Dávka vody: 2 - 3 l/100 m2
Maximálny počet aplikácií: 1x
Pri zakladaní okrasných trávnikov aplikujte prípravok v dávke zodpovedajúcej skladbe druhového spektra burín.
Pri jednoročných burinách aplikujte prípravok v dávke 30 - 60 ml/100 m2, pri trvácich druhoch burín a nežiaducej vegetácii a pri väčšej listovej ploche burín použite hornú hranicu uvedeného rozpätia.
Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite aj pri väčšej listovej ploche burín.
Pri likvidácii prerastených burín v založenom okrasnom trávniku použite bodovú aplikáciu (pomocou štetca, ktorým ho nanesiete na vegetačný vrchol buriny zriedený vodou v pomere 1:1).

Úhorované plochy (poľnohospodárska pôda dočasne vyňatá z produkcie)
Dávka vody: 0,8 - 2,5 l/100 m2
Maximálny počet aplikácií: 1x
Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 50 ml/100 m2.
Pred aplikáciou porast nekoste ani nekultivujte pôdu a aspoň 5 dní po aplikácii pôdu nekultivujte ani nesejte.
Pred jarnou aplikáciou nechajte trvácim burinám aspoň 21 dní na regeneráciu / obnovenie rastu.
Buriny musia mať v dobe aplikácie dostatočnú listovú plochu.
Pri ničení jednoročných burín nekultivujte pôdu najmenej 24 hodín po aplikácii.
Proti pýru plazivému pri zaburinení do 75 odnoží na m2 použitie dávku 30 ml/100 m2, nad 75 odnoží/m2 dávku prípravku 40 ml/100 m2.

Po aplikácii na úhorových plochách sa neodporúča priama sejba bez orby.
Dolnú hranicu uvedeného rozpätia aplikujte na jednoročné buriny. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite na ničenie trvácich druhov burín a väčšej listovej ploche burín.
Vyhnite sa aplikácii počas rastovej fázy predlžovania stoniek, kedy je znížená citlivosť burín a vysoká pravdepodobnosť opakovania postreku.

Strnisko (pred sejbou a pred výsadbou)
Dávka vody: 0,8 - 2,5 l/100 m2
Maximálny počet aplikácií: 1x
Buriny pred aplikáciou nekoste a aspoň 5 dní pred a po aplikácii pôdu nekultivujte.
Prípravok môže byť aplikovaný na strnisko po všetkých plodinách na jeseň i  na jar pred sejbou alebo výsadbou následnej plodiny v dávke 15 - 50 ml/100 m2 v závislosti od druhu burín a stupňa zaburinenia.
Proti pýru plazivému pri zaburinení do 75 odnoží na m2 použitie dávku 30 ml/100 m2, nad 75 odnoží/m2 dávku prípravku 40 ml/100 m2.
Buriny musia mať v dobe aplikácie dostatočnú listovú plochu; pred jarnou aplikáciou nechajte burinám aspoň 21 dní na regeneráciu/obnovenie rastu.

Ochranná doba v dňoch vyjadruje počet dní od aplikácie prípravku, počas ktorých je z hľadiska bezpečnosti zakázané zberať plodinu, skrmovať, konzumovať alebo akokoľvek s ňou manipulovať.
Ochranná doba vyjadrená v AT (agrotechnický termín) je časový úsek od aplikácie prípravku po zber plodiny a dovoľuje plodinu zbierať až v termíne, ktorý je pre konkrétny druh typický.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty.

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: glyphosate – IPA, CAS No.: 38641-94-0

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

Prevencia:
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti   povrchových   vôd/Zabráňte   kontaminácii   prostredníctvom   odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a  povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.
SPe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v šírke 5 m.

Z4 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie  je  pre  domáce,  hospodárske  a  voľne  žijúce  zvieratá   relatívne prijateľné.
Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.
Vt5 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Prípravok pre neprofesionálne použitie je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Nepoužívajte prípravok v blízkosti vodárenských tokov, studní, studničiek a prameňov využívaných na individuálne zásobovanie alebo občasné využitie na pitné účely! Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 10 m.
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete!
Ak sú očakávané dažďové zrážky, neaplikujte prípravok na veľmi svahovité pozemky v blízkosti vodných tokov a vodných plôch, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd.
Uložte mimo dosahu zvierat!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN:
 
KAŽDÝ NEPROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ JE POVINNÝ:
- zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete,
- používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb,
- postrek vykonávať výlučne v bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra aby nebola zasiahnutá osoba, ktorá prípravok aplikuje, príp. ďalšie osoby,
- zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami
- min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov,
- zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia,
- trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa,
- do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku.

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 2-3 litrov vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
lúky a pasienky Nežiadúca vegetácia 30-60 ml AT obnova / likvidácia TTP
jadroviny trváce trávy 50 ml n.a.
jadroviny Dvojklíčnolistové buriny 50 ml n.a.
kôstkoviny trváce trávy 50 ml n.a.
kôstkoviny Dvojklíčnolistové buriny 50 ml n.a.
záhrady jednoročné a trváce buriny 50 ml n.a. okolie pod kríkmi, stromami a okrasnými plotmi
záhrady Nežiadúca vegetácia 50 ml n.a. okolie pod kríkmi, stromami a okrasnými plotmi
okrasné trávniky jednoročné a trváce buriny 30-60 ml n.a. zakladanie / obnova trávnikov
úhorové plochy Pýr a iné vytrvalé buriny 15-50 ml n.a.
úhorové plochy jednoročné buriny 15-50 ml n.a.
strnisko Pýr a iné vytrvalé buriny 30-40 ml n.a.
strnisko jednoročné buriny 15 ml n.a.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.