Floraservis

MOSPILAN 20 SP

Výrobca: NIPPON SODA, Tokyo, Japonsko
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 15g, 3x0,6g, 0,6g, 1,5 g

Systémovo pôsobiaci insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku.

ÚČINNÁ LÁTKA: acetamiprid 20%

POSOBENIE PRÍPRAVKU: Mospilan 20 SP je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov. Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne rýchle počiatočné pôsobenie v poraste. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov rozhodujúcich poľnohospodárskych plodín. Mospilan 20 SP je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich listov), nie baziptálne ku koreňom. Pre lepšiu penetráciu do porastu je odporúčané podľa podmienok a plodiny použitie so zmáčadlom (zelenina, strukoviny).

SPEKTRUM ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV CITLIVÝCH NA MOSPILAN 20 SP

JADROVINY: Voška jabloňová / skorocelová (Aphis pomi / Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerium), obaľovač jabloňový (Cydia pomonella), piliarka jabloňová (Haplocampa testudinea), nosánik jabloňový / ovocný (Ceonorihonchus aeguatus / Rhynchites bacchus), kvetovka jabloňová (Anthonomus pomorum). KOSTKOVINY: Obaľovač slivkový, Piliarka slivková (Haplocampa minuta) / žltá (flava), vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi).
ZEMIAKY: Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata), voška broskyňová (Myzus persicae), voška rešetliaková (Aphis nasturtii). OBILNINY: Voška ovsená (Sitobion avenae), voška trávová (Metopolphium dirhodum), voška čremchová (Rhopalosiphum padi).
ZELENINY: Voška kapustová (Brevicoryne brassicae), mlynárik kapustový / repový / repkový (Pieris brassicae / rapae / napi), kvetárka kapustová / cibuľová / repová (Delia radicum / antiua / Pegomya betae), strapka záhradná / západná (Thrips tabaci / Frankliniella occidentalis), molica skleníková (Trialeurodes vaporarium), voška broskyňová (Myzus persicae), voška bavlníková (Aphis gossypii).
OKRASNÉ RASTLINY: Molica skleníková (Trialerodes vaporarium), voška broskyňová (Myzus persicae), voška bavlníková (Aphis gossypii), strapka záhradná / západná (Thrips tabaci / Frankliniella occidentalis), puklica slivková (Eulecania corni), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerium).

APLIKAČNÉ POZNÁMKY A ODPORÚČANIA K JEDNOTLIVÝM POUŽITIAM

JADROVINY: Proti kvetovke jabloňovej sa odporúča vyššia dávka 2,5g/100m2 na základe zisteného počtu chrobákov po poklepnutí vetiev podľa sumy teplôt, možný termín ošetrenia je od rašenia do fázy ružového púčiku (myšie uško), vždy do začiatku kvitnutia. Proti voškám sa odporúča dávka 1,2g/100m2 pred kvetom, optimálne ružový púčik. Možno kombinovať s ošetrením proti kvetovke. V prípade vlnatky krvavej postačuje 1,2g/100m2 pre jarný postrek, kedy nymfy vyliezajú do korún, pre neskorší postrek v priebehu vegetácie dávku zvýšiť na 1,5-2g/100m2 + kvalitné pokrytie porastu.
OBAĽOVAČ JABLOŇOVÝ: Odporúčaný termín ochrany je po vrchole letovej vlny škodcov v dávke 2,5g/100m2, vždy do obdobia začiatku liahnutia lariev. Optimálna fáza vajíčka červený prstenec – čierna hlavička.
KOSTKOVINY: Ošetrenie proti dospelým jedincom vrtivky čerešňovej v dávke 2,5g/100m2 sa odporúča vykonať podľa signalizácie, kontrolu dospelých jedincov na žltých lepových doskách, proti mladým larvám v dobe maxima nakladenia vajíčok. Pri väčšom tlaku škodcov a u neskorších odrôd sa odporúča postrek v rovnakej dávke po 10-14 dňoch opakovať. Proti piliarke slivkovej sa odporúča dávka 1,2g/100m2 na konci kvitnutia sliviek, v dobe opadávania korunných lístkov.
ZEMIAKY: Odporúčaná dávka vody je minimálne 4-6 litrov na 100m2. Na pásavku zemiakovú je odporúčaná dávka 0,6-0,8g/100m2 podľa tlaku škodcov. Prípravok je vysoko účinný na najviac škodlivé larvy III. a IV. instaru L3/L4, súčasne účinkuje na chrobáky. V teplejších a nižších polohách s možnosťou 2(3) generácii škodcov za rok je výhodnejšia dácka 0,8g/100m2, kedy sa súčasne predlžuje reziduálny účinok na cca. 3 týždne. Vo vyššej dávke 1-1,2g/100m2 možno použiť v množiteľských porastoch proti prenášačom viróz, voške broskyňovej a rešetliakovej. Výhodou je systémové pôsobenie v novonarastaných častiach, reziduálne pôsobenie 2-3 týždne podľa podmienok, možnosť kombinácie s fungicídami proti plesni, selektivita voči prirodzeným nepriateľom oboch skupín – Carabus olympiae (nosáčikovitý), lienky, pavúkovité a i. - , využitie pri vyšších teplotách nad 25°C
ZELENINY: Ochrana proti voškám len v prípade silného tlaku. Výhodou je systémové pôsobenie prípravku v ťažko dostupných miestach napadnutia (záhyby, úžľabie listov a i.) Dávka 1,2g/100m2, minimálne 6litrov vody/100m2, maximálne 2 aplikácie/vegetačné obdobie. Najúčinnejšia ochrana proti mlynárikovi v období liahnutia mladých lariev v dávke 1,2g/100m2. Proti kvetárkam je účinný len postrek (eventuálne opakovaný) v dobe hromadného náletu škodcov, najneskôr však pri zistení nakladených vajíčok či prvých mín na listoch (nepoužívať ako pôdnu aplikáciu, zálievku a i.) Proti molici skleníkovej a strapke záhradnej je odporúčaná dávka 2,5g/100m2, nutné striedanie s prípravkami s odlišným mechanizmom pôsobenia, v prípade veľmi odolného prenášača viróz – strapka západná – je odporúčaná dávka 3-3,5g/100m2.

Mospilan 20 SP - PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Odmerané množstvo prípravku za stáleho miešania vsypte do nádrže naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to ručne (3 krát po sebe). Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Použitie v iných krajinách ako SR (v SR tieto použitia nie sú povolené):

jadroviny - méra škvrnitá - 2g/10l vody - 28 dní
jadroviny - nosánik jablčný - 2,5g/10l vody - 28 dní
jadroviny - kvetovka jabloňová - 1,5g-2g/10l vody - 28 dní
jadroviny - piliarka jablčná - 1,2g-2,5g/10l vody - 28 dní
kôstkoviny - piliarka slivková - 1,2g/10l vody - 14 dní
kôstkoviny - vošky - 1,25g-4g/10l vody - 14 dní
ríbezle - molica ríbezľová - 2g/10l vody - 14 dní
jahody - kvetopas - 3g/10l vody - 14 dní
okrasné rastliny - molice - 2,5g/10l vody - 3 dni
okrasné rastliny - mora bavlníková - 2,5g-4g/10l vody - 3 dni
okrasné rastliny - strapky, strapka západná, červce, štítničky, vošky - 1,25g/10l vody - 3 dni
obilniny - vošky - 1,2g/10l vody
kukurica - vijačka kukuričná - 1,5g/10l vody
slnečnica - vošky - 1,25g-1,5g/10l vody - 35 dní
strukoviny - vošky - 1,2g/10l vody + zmáčadlo
strukoviny - strapky - 0,2g/10l vody + zmáčadlo
mak - vošky, krytonos makovicový - 1,2g/10l vody
zelenina - strapky, strapka západná - 2,5g-3g/10l vody
paprika - molica skleníková - 2,5g/10l vody - 10 dní
uhorky - strapky - 3g/10l vody - 3 dni
uhorky - vošky - 1,25g/10l vody - 3dni
rajčiak - vošky - 1g/10l vody - 7 dní
cibuľa - strapky - 3g/10l vody
tabak - vošky - 1,25g/10l vody - 35 dní
tabak - strapky - 4g/10l vody - 35 dní
vinič - obaľovače - 4g/10l vody - 14 dní
zemiaky - vošky - 1,2g/10l vody - 14 dní

PILIARKY: Aplikácia prípravku všeobecne po opadnutí kvetných lístkov podľa zisteného počtu vajíčok nakladených na mladé plody. Najoptimálnejší termín je pri zistení dvoch červených škvrniek (očiek zárodku) v dávke 1,2g/100m2, v polovici hodnotených vajíčok. Za 1-2 dni po dosiahnutí červených očiek sa larva zavrtáva do plodov a potom sa odporúča dávka 2,5g/100m2 alebo hlboko pôsobiaci prípravok.
NOSÁNIKY: Odporúčaná dávka je 2,5g/100m2. Možno kombinovať s ošetrením proti obaľovačovi jabloňovému alebo piliarkam. Pri nižšom tlaku nosánikov postačuje 1 ošetrenie (lepšie proti piliarke, možno aj obaľovač), pri vyššom tlaku nosánikov možné využiť 2. aplikáciu proti piliarke (prvú proti piliarke, druhú za 7-10 dní proti nosánikovi) alebo kombinácia cieleného zásahu proti obaľovačovi + organofosfát pred odkvetom / po odkvete.
OKRASNÉ RASTLINY: Odporúčaná dávka prípravku je 1,2g/100m2 (vošky), 2,5g/100m2 (molice, puklice), v prípade strapiek možno použiť až dávku 3g/100m2. Odporúčané minimálne množstvo vody je 6l/100m2. Aplikácia pri prvých zistených výskytoch. Odporúčané striedanie s prípravkami s iným mechanizmom pôsobenia (Vertimec a.i.)

Aplikácia proti pôdnym škodcom a hmyzu v kvetináčoch:
Prípravok Mospilan môžete aplikovať formou zálievky proti hmyzu a škodcom nachádzajúcim sa v pôde kvetináčov (rôzne mušky vylietavajúce z pôdy, pandravy a pod.). Taktiež sa môže aplikáciou formou zálievky pôdy v kvetináči v určitej miere nahradiť ošetrenie priameho postreku rastliny zasadenej v kvetináči (napr. keď nie je možné rastlinu s kvetináčom vyniesť do exteriéru a je nutné ošetriť ju v interiéri). Rastlina je schopná prípravok Mospilan "natiahnuť do seba" pomocou koreňového systému a nakoľko sa prípravok Mospilan šíri v rastlinách, dostane sa cez korene do všetkých častí rastliny, čím zasiahne aj cicavých a žravých škodcov na jej povrchu. Jeden vodorozpustný sáčik s 0,6g prípravku Mospilan je potrebné rozpustiť v 2-2,5L vody (ideálne v prázdnej Pet fľaši na ktorú treba nezmazateľnou fixkou napísať "Pozor roztok Mospilan, Nepiť!!"), Fľašou treba dobre pretrepať, aby sa prípravok dokonale rozpustil. Touto zarobenou tekutinou treba rastliny v kvetináčoch zaliať, ideálne nahradiť jedno z polievaní bežnou vodou. Množstvo zálievky závisí od veľkosti kvetináča, také množstvo, aké používate pri polievaní. Určené množstvo kvapaliny sa snažíme aplikovať (rozliať) ideálne tak, aby sme zasiahli celú plochu pôdy v kvetináči. Aplikácia pri prvých zistených výskytoch.
Uvedená metóda je vhodná len pre aplikáciu v kvetináčoch, alebo iných pestovateľských nádobách.

PRAKTICKÁ VEĽKOSŤ BALENIA: 3x0,6g (v balení - sáčku, nájdete 3 vrecuška z vodorozpustnej fólie, v každom 0,6g prípravku, vodorozpustný sáčik bez nutnosti rozbalenia stačí vhodiť do vody, v ktorej sa vodorozpustná fólia rozpustí spolu s prípravkom, Praktické, bezpečné a rýchle dávkovanie)

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Do 10 litrov vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková 0,6g 14
paprika Vošky na paprike 1g 7 dní pri zistení
rajčiak Molica Skleníková na rajčiakoch 2,5g 10 dní postrek pri zistení škodcu
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia) 2,5g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia) 2,5g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
slivky Obaľovač slivkový (1. generácia) 2,5g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
čerešne Vrtivka čerešňová 2g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
jablone Vošky na ovocných drevinách 1,25g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát