Floraservis

Všeobecne o ochrane

ROZDELENIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

PODĽA CIEĽOVÉHO ORGANIZMU (použitia):

Fungicídy
prípravky na ničenie patogénných húb, fungicíd je prípravok, ktorý sa používa na ničenie húb a plesní (prostriedky proti hubovým ochoreniam alebo plesniam). Patria sem aj moridlá, ktoré sa používajú na ochranu osiva. Fungicídy sa používajú napríklad aj na ochranu dreva alebo textilu proti plesniam.

Baktericídy
prípravky na ničenie baktérii / baktériových chorôb, meďnaté prípravky - Kuprikol, Cuproxat, Champion, Kocide .........

Insekticídy
insekticíd je prípravok určený na hubenie hmyzu (resp. článkonožcov všeobecne) v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticídy sa používajú hlavne v poľnohospodárstve na ničenie hmyzu poškodzujúceho pestované kultúrne plodiny, na ochranu ovocia pred škodcami resp. na jeho ochranu pri jeho uskladňovaní, ochranu lesov, ako prostriedok hygieny v priestoroch obývaných ľuďmi a pod.
Insekticíd je obvykle látka napadajúca nervový systém hmyzu alebo jeho dýchacie cesty a to pri kontakte hmyzu s ním cez povrch jeho tela, požerom (cicaním), ale aj dýchaním. Existujú tiež insekticídy na báze baktérií a vírusov. Sú tiež insekticídy narušujúce cyklus rozmnožovania hmyzu. Insekticídy pôsobia na hmyz usmrtením, odpudivým účinkom, prilákaním alebo negatívnym reprodukčným účinkom.

Nematocídy
nematocídy tvoria skupinu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa používajú v boji proti voľne žijúcim a cystotvorným háďatkám v pôde. Pôdne háďatká, známe tiež pod názvom pôdne nematódy či pôdne helminty, alebo taxonomicky hlístice sú väčšinou mikroskopické nitkovité červy. Sú to parazity, ktorých vývoj prebieha v pôde a ktoré ovplyvňujú rastliny. Tieto mikroskopické červy majú veľkosť od 0,1 do 3 milimetrov.
Svojim kŕmením prepichujú rastliny a vysávajú živiny z koreňov a buniek. V dôsledku toho je postihnutá zelenina viac vystavená pôsobeniu baktérií, vírusov a húb. Pôdne háďatká môžu spôsobiť naozaj vážne škody na plodinách, dokonca až tak ďaleko, že pokazia celú úrodu.
Pozor, nemýliť si ich s drôtovcami, drôtovce sú pôdny škodcovia, larvy chrobákov z čeľade kováčikovitých (Elateridae) poškodzujú podzemné časti rastlín – naklíčené osivo, korene a časti stonky pod úrovňou pôdy. Drôtovce majú tvrdé a pružné telo, podľa čoho dostali aj pomenovanie. Dospelé sú dlhé až 25 mm.
Prípravky dostupné pre záhradkárov určené na ničenie pôdných škodcov väčšinou účinkujú proti obidvom škodcom a taktiež iným škodcom vyskytujúcim sa v pôde (háďatká, drôtovce, pandravy - larvy chrústov, medvedíky obyčajné - krtonôžky, larvy alebo vajíčka siatíc, smútiviek, strapiek, molíc, kukuričiara, motýľov a mravcov)

Akaricídy
sú chemické prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa používajú v boji proti roztočom a roztočcom (z latinského Acarina).  Akarcídy sú prípravky, ktoré ničia pavúkovitých škodcov rastlín. Do tejto skupiny prípravkov patria akaricídy na báze organofosfátových insekticídov, všetky sírnaté fungicídy, špeciálne akarcídy a aj niektoré biologické prípravky. Vo vinárstve sa používajú napr. zlúčeniny síry.

Moluskocídy
prípravky na ochranu rastlín určené na ničenie slimákov a slizniakov (mäkkýšov)

Rodenticídy
sú prípravky určené na hubenie škodlivých hlodavcov. Patria sem prípravky vo forme otrávených návnad (požerové), prípravky používané na fumigáciu (plynovanie) nôr a prázdnych budov (fumiganty – inhalačné) a prípravky, používané na otrávenie povrchov (kontaktné).

Herbicídy
herbicíd je prípravok, ktorý sa používa na ničenie buriny. Väčšinou sa vstrebáva cez listy a rozvádza sa do stopiek a koreňov. Poznáme aj pôdne herbicídy, ktoré vstrebávajú rastliny pomocou koreňov, alebo vytvárajú na pôde film, ktorý zabráni vzklíčeniu nežiadúcej vegetácii. Zasiahnuté buriny zastavujú svoj rast a vývin čo spôsobí ich uhýn.

Pomocné prípravky
napr. zmáčadlá, repelenty, regulátory rastu, prípravky na ošetrovanie rán a iné

Mechanické
napr. lepové doštičky, feromonové pasce, krycie prostriedky a iné


PODĽA SPOSOBU ÚČINKU

Kontaktné
pôsobia kontaktne len na povrchu ošetrených rastlín, v prípade škodcov to samozrejme okrem kontaktu je aj požerom, alebo inhaláciou - dýchaním, napr. sírnaté a meďnaté prípravky, organické fungicídy, pyretroidy. Pri aplikácii kontaktných prípravkov je dôležité dokonale ošetriť / zasiahnuť postrekovou kvapalinov celú rastlinu, resp všetky napadnuté časti, často krát aj spodné strany listov

Systémové
účinná látka prípravku preniká do pletív rastlín (cez listy, korene) a vodivými cestami je v nich premiestňovaná do celej rastliny, kedy v podstate zvnútra rastliny účinkuje proti hubám, plesniam a iným patogénom, v prípade škodcov požerom častí rastliny, v niektorých prípadoch repelentne. Pri aplikácii systémových prípravkov nie je tak dôležité ošetriť / zasiahnuť dokonale celú rastlinu, nakoľko sa účinná látka premiestni do celej rastliny.
Prípravky so systémovým účinkom na to určené, majú schopnosť ošetriť / zasiahnuť celú rastlinu aj aplikáciou pomocou zálievky, kedy sa účinná látka dostane do rastliny cez korene (jedna sa o vybrane prípravky, ktoré dokážu účinkovať / fungovať aj v pôde).

Hĺbkové
lokálne systémové - účinná látka prípravku preniká do pletív rastliny, ale nie je v nich premiestňovaná


PODĽA ÚPRAVY (formulácie)

Kvapalné - označované napr. EC (EK) emulgovateľný koncentrát, SC (DKV) FLO FW tekutý dispergovateľný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou, EW vodná emulzia typu olej-voda, SL (KMV) kvapalný koncentrát pre riedenie vodou, CS mikroenkapsulovaný koncentrát
Práškové - označované napr. WP (DP) dispergovateľný (zmáčateľný) prášok, DP (P) popraš alebo zásyp, SP (VRP) vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát
Mikrogranuláty - označované napr. WG (DG, WDG) granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu „dry flowable“
Granuláty - označované napr. G (GR) granulát, SG (VG) vo vode rozpustné granule


PODĽA CHEMICKÉHO ZLOŽENIA napr. na:

- organofosfáty
- pyretroidy
- karbamáty
- neonikotinoidy
- inhibítory tvorby chinínu
- fenoly
- azoly
- anilíny
- pyrmidiny
- strobiluríny
- biologické prípravky
- a iné


ROZDELENIE HERBICÍDOV

Podľa výberovosti:
výberové (selektívne) - ničia len určité druhy burín, pričom ošetrované plodiny nepoškodzujú
totálne (neselektívne) - ničia všetky rastliny (buriny i zasiahnuté plodiny)

Podľa účinku:
kontaktné (dotykové) herbicídy - poškodia len zasiahnuté časti rastlín
systémové herbicídy:
a) listové - do rastlín prenikajú prevažne cez listy a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú látku aj do podzemných častí rastlín
b) koreňové - do rastlín prenikajú prevažne cez korene a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú látku do všetkých častí rastlín

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY POUŽÍVANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

- pred aplikáciou jednotlivých prípravkov si treba dôkladne preštudovať ich návod na použitie, ktorý okrem údajov uvedených v tabuľkách tohto kalendára obsahuje údaje o predpísa­ ných ochranných pomôckach pri ich používaní, o prvej pomoci pri požití, nadýchaní alebo zasiahnutí pokožky, o skladovaní, o príprave postrekovej kvapaliny, o spôsoboch zneškodnenia obalov a zvyškov prípravkov
- chemické prípravky určené na ochranu rastlín sa majú používať len v odôvodnených prípadoch
- proti škodcom sa zasahuje zvyčajne až po ich zistení
- proti významným a rozšíreným chorobám s vysokým infekčným tlakom (plesne, múčnatky, hniloby a iné) sa zasahuje preventívne podľa metodických pokynov zohľadňujúcich jednak poveternostné podmienky a jednak nároky pôvodcov jednotli­ vých ochorení
- proti menej významným hubovým chorobám sa zasahuje až po zistení prvých príznakov ochorenia
- bezpodmienečne treba dodržať predpísanú čakaciu (ochrannú) lehotu jednotlivých prípravkov, ako aj ďalšie obmedzenia uvádzané v metodických pokynoch. Čakacia (ochranná) lehota určuje čas v dňoch po aplikácii daného prípravku, po ktorom je bezpečné ošetrenú plodinu, plody konzumovať.
- skratka AT (agrotechnický termín) v stĺpci "čakacia lehota v dňoch" znamená, že prípravok sa aplikuje v presne sta­ novenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojo­ vom štádiu ošetrovanej plodiny; za stanovených podmienok uplynie dostatočne dlhý čas do zberu alebo konzumácie ošetrenej plodiny a nemalo by dôjsť k ohrozeniu zdravia konzumenta
- pri vysokých teplotách môžu niektoré prípravky (predovšetkým sírnaté - Kumulus WG, Sulfurus, Thiovit Jet) pôsobiť fytotoxicky (môžu "spáliť" pletivá ošetrených rastlín), preto sa odporúča rastliny ošetrovať v ranných alebo večerných hodinách
- ten istý prípravok, ak je to možné, by sa nemal na ošetrenie určitej plodiny použiť dvakrát za sebou (s výnimkou sírnatých a meďnatých prípravkov)
- na opakované ošetrovanie tej istej plodiny treba použiť prípravky s odlišnou účinnou látkou, ak je to možné (výnimky sú meďnaté a sírnaté prípravky)
- k uskladňovaným prípravkom nesmú mať prístup deti a nepoučené osoby; práškové prípravky treba chrániť pred navlhnutím, tekuté pred zmrznutím
- prípravky sa musia aplikovať v predpísaných dávkach alebo koncentráciách; nižšie dávky majú za následok nielen slabší účinok prípravku, ale podporujú aj vznik rezistencie chorôb a škodcov proti chemickým prípravkom; vyššie dávky prípravkov môžu rastliny vážne poškodiť
- pri ošetrovaní rastlín s voskovým povrchom alebo s hladkými listami (napr. hlúboviny, cibuľoviny, mak, mečíky a pod.) je nevyhnutné do postrekovej kvapaliny pridať zmáčadlo (napr. Agrovital, DropFor alebo Silwet Star), zmáčadlo sa odporúča pridávať do každého typu postreku (fungicídy, insektícidy, herbicídy ......), zmáčadlo zabezpečí vyššiu účinnosť postreku, zabráni zníženiu účinku postreku voči externým vplyvom (zmytie postreku dažďom, UV žiarenie, vysoké teploty ..... a iné) Zmáčadlo nepoužívame s väčšinou kvapalných biologických prípravkov, ktoré už obsahujú oleje s vlastnoťami zmáčadla.
- pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín treba dbať na to, aby sa nezasiahli susedné porasty
- pri chemických zásahoch v blízkosti susedných parciel treba susedov vopred upozorniť, aby mohli svoje dozrievajúce plodiny uchrániť pred zasiahnutím
- kvitnúce porasty sa môžu ošetriť len v najnutnejších prípadoch a iba prípravkami pre včely neškodnými
- prípravky pre včely jedovaté sa v žiadnom prípade nesmú použiť na ošetrenie kvitnúcich porastov
- prípravky pre včely škodlivé sa môžu použiť iba vtedy, keď včely nelietajú (skoro ráno, neskoro večer); treba však o svojom zámere vopred informovať včelárov i obecné úrady
- zákaz ošetrovania kvitnúcich porastov prípravkami pre včely škodlivými alebo jedovatými sa vzťahuje aj na nekvitnúce porasty s kvitnúcimi burinami alebo podplodinami
- chemické ošetrenie izbových rastlín sa môže urobiť len v neobývaných miestnostiach, v ktorých treba ošetrené rastliny ponechať počas trvania predpísanej čakacej lehoty použitého prípravku
- použiteľnosť väčšiny prípravkov na ochranu rastlín je na základe legislatívy v niektorých krajinách vrátane Slovenska uvádzaná 2-3 roky od dátumu výroby, za predpokladu správneho skladovania (správna teplota, mimo slnečného žiarenia, originálny obal .....), ktoré je uvedené na obale prípravku, je použiteľnosť prípravkov minimálne 5 rokov. V mnohých EU krajinách sa pre prípravky na ochranu rastlín doba pužiteľnosti neuvádza, použiteľnosť je do spotrebovania.
- postreková kvapalina = prípravok zarobený s vodou, by sa mala spotrebovať okamžite, t.z. pripraviť toľko postrekovej kvapaliny, aby sa minula pri jednej aplikácii. Nikdy sa nepripravuje postreková kvapalina do zásoby. Účinnosť prípravku zarobeného vo vode časom prudko klesá. Všeobecne sa odporúča zarobenú postrekovú kvapalinu neskladovať dlhšie ako 7 dní. (výnimku tvoria prípravky na priame použite, ktoré sa predávajú už zarobené ako postreková kvapalina)
- väčšina prípravkov aplikovaných vo forme postreku účinkuje zvyčajne dva týždne, v prípade výdatných zrážok treba intervaly medzi postrekmi skrátiť na 10 až 7 a niekedy dokonca až na 5 dní
- zmývacie postreky meďnatými prípravkami (spravidla proti hubovým chorobám stromov a kríkov) robíme neskoro na jeseň po opade lístia, alebo skoro na jar pred vypučaním. Strom, alebo krík musí byť bez listov, zmývacím postrekom meďnatými prípravkami by sa mohli "spáliť" listy

 

ZÁSADY APLIKÁCIE HERBICÍDOV

HERBICÍDY sú prípravky na ničenie buriny v pestovaných plodinách, ako aj na ničenie nežiaducej vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde.

ROZDELENIE HERBICÍDOV
PODĽA VÝBEROVOSTI:
výberové (selektívne) - ničia len určité druhy burín, pričom ošetrované plodiny nepoškodzujú
totálne (neselektívne) - ničia všetky rastliny (buriny i zasiahnuté plodiny)
PODĽA ÚČINKU:
kontaktné (dotykové) herbicídy - poškodia len zasiahnuté časti rastlín
systémové herbicídy:
a) listové - do rastlín prenikajú prevažne cez listy a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú látku aj do podzemných častí rastlín
b) koreňové - do rastlín prenikajú prevažne cez korene a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú látku do všetkých častí rastlín

POSTUP A ODPORÚČANIA PRI APLIKÁCII HERBICÍDOV
- Pri používaní herbicídov musíme bezpodmienečne dodržať predpísané dávky na jednotku plochy. Pri nižších dávkach nedosiahneme požadovaný účinok, naopak, pri predávkovaní sleketívneho herbicídu poškodíme alebo zničíme spolu s burinami aj ošetrovanú plodinu.
- Pred aplikáciou herbicídov odmerajme plochu, ktorú chceme ošetriť.
- Ak nemáme skúsenosti s aplikáciou herbicídov, skúsme najprv ošetriť rovnakú plochu čistou vodou a sledujme pritom množstvo vystriekanej vody. V takto zistenom množstve vody potom rozmiešajme odporúčanú dávku herbicídu a roztok vystriekajme.
- Pri samotnej aplikácii selektívnych herbicídov sa odporúča rozdeliť celú ošetrovanú plochu na pásy, ktoré dokážeme ošetriť jedným záberom a postupne ich prechádzať, aby sa ošetrené plochy neprekrývali. Tým by sme totiž na týchto miestach prekročili stanovenú dávku herbicídu a mohli by sme poškodiť ošetrovanú plodinu.
- Herbicídy neaplikujeme motorovými postrekovačmi alebo rosičmi, pretože tieto pracujú pri silnom tlaku a navyše z postrekovej kvapaliny vytvárajú jemnú hmlovinu, ktorú môžu vzdušné prúdy zaniesť na okolité pestované plodiny.
- Aj pri aplikácii herbicídov používame predpísané ochranné pomôcky, ale zvýšenú pozornosť venujeme kvalitnej gumenej obuvi, pretože herbicídy aplikujeme na povrch pôdy a po ošetrenej ploche sme nútení chodiť. Pozor kam šliapnete po aplikácii totálneho herbicídu, príklad. ak budete aplikovať totálny herbicíd napr. na zámkovú dlažbu a následne so znečistenou obuvou prejdete po trávniku, môžte poškodiť trávnik na miestach kde ste šľapli.
- Je veľmi výhodné do herbicídneho postreku, ktorý aplikujete na rastliny pridať zmáčadlo! Zvýšite účinnosť postreku, vďaka vlastnostiam zmáčadla (rýchlejšie a efektívnejšie vstrebanie postreku do pletív rastlín, ochrana proti stečeniu a zmytiu postreku, ochrana proti UV žiareniu a pôsobeniu vysokých teplôt, ktoré dramticky oddiaľujú herbicídny účinok ..... atď.).
- POZOR!! Proti burine v trávniku nikdy neaplikujte totálny herbicíd!!
- POZOR!! Aplikáciu herbicídu (vždy selektívneho) proti burine v trávniku, nikdy nevykonávajte 3 dni (do troch dní) po kosení trávnika!! Kosením trávnika vytvoríte na listoch trávy "otvorené rany" cez ktoré by sa mohol aplikovaný herbicíd dostať do listového pletiva a trávu poškodiť. Prípravky proti burine v trávniku aplikujte najskor 3 dni po kosení trávnika, alebo nejneskôr 24 hodín pred kosením trávnika.
- POZOR!! Po aplikácii prípravkov proti burine v trávniku nezabudnite vypnúť automatickú závlahu minimálne na 12 hodín, maximálne postačuje na 24 hodín. Použitím zmáčadla do postreku zvýšite účinnosť a znížite čas potrebný na účinok prípravku.
- POZOR!! Herbicídny postrek aplikujte ideálne za bezvetria, alebo používajte herbicídny zvon, aby ste zamedzili úletu postrekovej kvapaliny na iné plodiny a rastliny ako tie, ktoré chcete ošetriť, mohli by ste spôsobiť ich poškodenie.

 

ZÁSADY MIEŠANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

V súčasnosti neexistuje žiadna aktualizovaná tabuľka miešateľnosti, ktorá by zohľadňovala najnovšie zmeny v sortimente prípravkov na ochranu rastlín.
Miešateľnosť prípravkov totiž oficiálne nikto neskúša a navyše nie je to jednoduchý problém, pretože okrem samotnej miešateľnosti treba zohľadniť aj biologickú účinnosť jednotlivých prípravkov použitých v konkrétnej kombinácii.
Preto by sme pri miešaní prípravkov mali vychádzať z ich návodov na použitie. Keďže výrobcovia prípravkov na ochranu rastlín vo väčšine prípadov v návodoch na použitie (etiketách) uvádzajú, že konkrétny prípravok možno miešať s bežnými povolenými prípravkami alebo naopak, upozorňujú na niektoré nevhodné kombinácie, pred použitím každého prípravku si musíme dôkladne preštudovať jeho etiketu.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY MIEŠANIA PRÍPRAVKOV
- Prednostne by sme mali spolu kombinovať práškové prípravky s práškovými a tekuté s tekutými.
- V prípade miešania práškového s tekutým prípravkom najprv rozmiešame práškový a do jeho roztoku vlejeme zriedený tekutý prípravok.
- V prípade pochybností môžeme urobiť skúšku miešateľnosti. Do litrového skleneného valca alebo inej priehľadnej nádoby zmiešame prípravky v požadovanej koncentrácii. Po polhodine alebo hodine túto zmes skontrolujeme a ak nevznikne zrazenina alebo sa neoddelí tekutá fáza, prípravky sa môžu miešať.
- POZOR! Nemiešať olejové prípravky s prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo síru.
- Platí zásada, že meďnaté a sírnaté prípravky, nemiešame navzájom a ani s inými prípravkami, vždý ich aplikujeme samostatne
- Vo všeobecnosti platí, že všetky moderné anorganické prípravky sa môžu navzájom miešať. Avšak je vždy nutné si dôkladne pred použitím prečítať návod na použitie / etiketu, ktorá môže obsahovať informácie výrobcu o miešateľnosti, resp. nemiešateľnosti daného prípravku. Pozor, meďnaté a sírnaté prípravky patria medzi organické, a platí vyššie uvedená zásada.

 

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.