Floraservis

SULKA_Ca

Výrobca: VUCHT a.s., Bratislava
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Roztokový koncentrát síry, prevažne v polysulfidickej forme, s vysokým obsahom vápnika (predjarný postrek).

Zloženie:
Obsah vápnika (CaO): min. 8,0%
Obsah celkovej síry (S): min. 19,0%

- používa sa ako pôdne hnojivo najmä pre pôdy chudobné na síru, alebo ako aplikácia pre rastliny náročné na síru
- významne ovplyvňujúcich kvalitu pestovaných plodín
- patrí medzi najkoncentrovanejší zdroj síry v čírej roztokovej forme, ktorá je po aplikácii na list a po oxidácii dobre asimilovateľná rastlinami, časť v rýchlo pôsobiacej a časť v pozvoľne pôsobiacej forme
- je vysoko efektívnym zdrojom síry v polysulfidickej forme, ktorá sa v pôde pozvoľne oxiduje na elementárnu a na rastliny rýchlo pôsobiacu síranovú formu
- prítomnosť tiosíranu vápnika inhibuje proces ureázy v pôde, čím sa predlžuje dostupnosť dusíka pre rastliny
- obsahuje vysokú koncentráciu vodorozpustného vápnika, ktorý po aplikácii prechádza na menej rozpustnú uhličitanovú a síranovú formu, ale aj na dobre rozpustnú tiosíranovú formu
- znižuje kyslosť pôdy a viaže kyslík a oxid uhličitý zo vzduchu
- pri aplikácii v čase vegetačného kľudu, ako aj pri aplikácii na list priaznivo ovplyvňuje zdravotný stav rastlín
- pozitívne ovplyvňuje prístupnosť stopových prvkov a zvyšuje účinnosť týchto živín pre rastliny (redukujúci a komplexotvorný charakter)

Použitie dávkovanie:
- SULKA - Ca  je určená na základné hnojenie do pôdy. Aplikuje sa po zriedení vodou, v závislosti od náročnosti ošetrovaných rastlín na prihnojovanie sírou a vápnikom v dávke 0,5-1,5 litra prípravku na 100 m? v čase vegetačného kľudu. V prípade olejnín je odporučená dávka 0,8-1,3 litra na 100m2, na prihnojenie zemiakov dávka 0,5-0,6 litra na 100m2, kapustoviny a cibuľoviny je vhodné prihnojovať dávkou 1,0-1,2 litra na 100m2. Pri hnojení do pôdy neprekračujte aplikačnú koncentráciu 10% (750ml hnojiva do 10L vody), z dôvodu homogénnosti dávkovania.
- SULKA - Ca je hnojivo pre foliárnu aplikáciu (aplikácia postrekom na rastlinu) ako prevencia a na odstránenie príznakov nedostatku síry a vápnika na zelenine, ovocí a viniči. Je určené aj pre doplnenie vápnika pre vápnomilné kultúrne rastliny. Foliárne (postrekom) sa aplikuje v koncentrácii 1,5 - 2,5 % (125 - 200 ml hnojiva do 10 l vody) v intervaloch 10 - 14 dní. Maximálna odporúčaná dávka hnojiva je 30 - 50 ml / 100m2.
- SULKA - Ca je vhodná aj na ošetrenie sadby cesnaku, cibule, alebo hľúz úžitkových rastlín. Odporúča sa namáčať počas 6 – 12 hod v 4%-om roztoku (315 ml hnojiva do 10 l vody), nechať vysušiť a potom vysadiť.

Použitie v iných krajinách ako SR:
- SULKA - Ca vykazuje pozitívny vplyv pri aplikovaní na drevo vo viniči a ovocných stromoch v predjarnom období. Pre info, aplikácie v iných krajinách ako v SR, v SR uvedené aplikácie nie sú oficiálne schválené: vedľajšie účinky - poriaznivo pôsobí voči prezimujúcim škodcom a znižuje výskyt kučeravosti pri dávkovaní na ovocné stromy pred a pri pučaní 1% roztok (100 ml do 10 l vody), broskyne pred pučaním 4% roztok (400 ml do 10 l vody) a vinič po jarnom reze pred pučaním 4% roztok (400 ml do 10 l vody).

Podmienky pre aplikáciu:
Optimálna teplota počas aplikácie je 10-20°C, ideálne je bezveterné počasie s nízkou intenzitou slnečného žiarenia v ranných alebo večerných hodinách.
Z dôvodu minimalizácie rizika pre včely neaplikujte na kvitnúce plodiny. Pred aplikáciou zabezpečte, aby v ošetrovanom poraste neboli kvitnúce buriny. Aplikáciu vykonajte v čase, keď včely aktívne nelietajú za znáškovými zdrojmi.
Foliárna aplikácia (postrek) na mladých listoch a kvitnúcich plodinách sa neodporúča, pretože môže spôsobovať nekrózy - popálenia.
Sulka - Ca nie je miešateľná s prípravkami na ochranu rastlín a ani s inými listovými hnojivami.
Nepoužívajte v uzatvorených prietoroch.

Skladovanie:
Prípravok skladujte v pôvodných uztvorených obaloch pri teplote 0 až 30°C, v skladoch suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných a uzamknuteľných, oddelene od potravín, krmív, dezinfekčných prípravkov, horľavín a obalov od týchto látok.
Koncentrát v pôvodnom uzatvorenom obale je fázovo stabilný.

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a ostatné informácie uvedené na etikete obalu.

UVCB látka, polysulfidy vápnika, REACH reg. č. 01-2120755080-64-0002, CAS: 1344-81-6, EC: 215-709-2

Klasifikácia prípravku:

Táto UVCB látka je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikovaná ako nebezpečná.

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Akútna orálna toxicita, kategória 4, H302
Akútna inhalačná toxicita, kategória 4, H332
Dráždivosť pre oči, kategória 2 H319
Senzibilizácia pokožky, kategória 1 H317
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia, kategória 3, H335
Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400

Výstražné piktogramy (CLP): GHS07 GHS09
Výstražné slovo: POZOR
Výstražné upozornenia:
H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
H315 Dráždi kožu
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

Prevencia:
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

Nepoužívajte prípravok v blízkosti vodárenských tokov, studní, studničiek a prameňov využívaných na individuálne zásobovanie alebo občasné využitie na pitné účely! Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 10 m.
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete!
Ak sú očakávané dažďové zrážky, neaplikujte prípravok na veľmi svahovité pozemky v blízkosti vodných tokov a vodných plôch, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd.
Uložte mimo dosahu zvierat!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM:
 
KAŽDÝ NEPROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ JE POVINNÝ:
- zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete,
- používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb,
- postrek vykonávať výlučne v bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra aby nebola zasiahnutá osoba, ktorá prípravok aplikuje, príp. ďalšie osoby,
- zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami
- min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov,
- zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia,
- do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
POUŽITIE INDE AKO V SR
cesnak 4% roztok morenie sadby, namáčať 6-12 hodín, vysušiť a potom vysadiť
cibuľa 4% roztok morenie sadby, namáčať 6-12 hodín, vysušiť a potom vysadiť
ovocné dreviny Prezimujúci škodcovia 1% roztok pred a pri pučaní
vinič Prezimujúci škodcovia 4% roztok po jarnom reze pred pučaním
vinič Kučeravosť (akarinóza) a plstnatosť (erinóza) listov viniča 4% roztok po jarnom reze pred pučaním
broskyne Kučeravosť listov broskýň 4% roztok pred pučaním

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.